Beschikbaar

 

Ben jij beschikbaar ?
 
Ik wil graag beginnen met het lezen van Jesaja 6:8.
 
Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide :
Wie zal ik zenden en wie zal voor Ons gaan?
En ik zeide : Hier ben ik, zend mij.
 
Kunnen wij dat beamen ? Kunnen wij amen ( zo is het ) zeggen op de woorden : "Hier ben ik , zend mij ?" Of toch maar niet. "Hier ben ik" wil nog wel lukken maar : "Zend mij" da's toch echt een brug tever ! Onlangs zei iemand tegen mij : De Heer zal je maar naar Timboektoe sturen !
En al spreek je het misschien niet uit, je denkt :
"Stuur voor mij maar een ander"
 
Je hebt daarbij een troost. Je bent in goed gezelschap. Mozes en Jona bijvoorbeeld. Daarbij moeten we wel voor ogen houden. Ze sputterden net zo tegen als wij, maar
uiteindelijk gingen ze toch.
 
Henk Binnendijk zei ooit :
God's probleem is niet de zending, maar de zendeling.
God's probleem is niet de boodschap, maar de boodschapper.
God's probleem is niet het werk, maar de werker.
 
Deze woorden zouden de aanhef van het boek JONA kunnen zijn.
 
JONA
Bij Jona denken we altijd direct aan de "Walvis" nu richten we ons echter op het aspect gehoorzaamheid.
 
Lezen Jona 1 : 1
Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai ; Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar,want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren, en hij ging naar Jafo en vond een schip, dat naar Tarsis zou gaan; hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Taris te gaan, weg van het aangezicht des Heren.
 
God had een boodschap die in Nineve gebracht moest worden, Jona was de man die Hij had uitgekozen. Maar Jona ging met zijn bootje de zee op inplaats van dat hij landinwaarts ging naar Nineve.
 
God's boodschap was niet het probleem maar de boodschapper.
 
Wat kostte het God een moeite om Jona zover te krijgen dat Jona gewoon gehoorzaamde en ging doen wat God van hem vroeg.
 
Lezen Jona 3 : 1
Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot Jona ; Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en breng haar de prediking, die ik tot u spreken zal.Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineve, overeenkomstig het woord des Heren.
 
Na veel strubbelingen komt het er uiteindelijk op neer dat Jona's gehoorzaamheid aan God wordt beloond. Meer dan 100.000 mensen werden erdoor gered.
 
MOZES
De excuses van Mozes om niet te hoeven doen wat God van Hem vraagt.
 
Excuus 1
"Wie ben ik?" ( Ook vandaag de dag een veel gehoord excuus )
 
Lezen Exodus 3 vers 10+11
Nu dan, ga Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de israelieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God : Wie ben ik, dat ik naar Farao zoou gaan en de Israelieten uit Egypte zou leiden?
 
God geeft Mozes hierop uitgebreid antwoord. Je zou denken genoeg om meteen op pad te gaan. Maar zo werkt het dus niet !
 
Excuus 2
"Wie bent U?"
 
Lezen Exodus 3 vers 13+14
Daarop zeide Mozes tot God; Maar wanneer ik tot de Israelieten kom en hun zeg; De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen ; Hoe is zijn naam - Wat moet ik dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes; Ik ben die Ik ben. En Hij zeide ; Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen ; Ik ben heeft mij tot u gezonden.
 
Weer een nieuw excuus om iets niet te hoeven doen,. Ook op deze vraag volgt uitgebreid antwoord.
 
Excuus 3
"Maar als ze mij niet geloven?"
 
Lezen Exodus 4 vers 1
Toen antwoordde Mozes ; "Maar als ze mij niet geloven en niet naar mij luisteren doch zeggen; de Here is u niet verschenen.
 
Als antwoord hierop geeft God enkele praktische hulpmiddelen. Wat tegenwoordig ook wel een Toolbox wordt genoemd. In goed Hollands : Een gereedschapskist.
 
Excuus 4
"Ik ben geen spreker"
 
Lezen Exodus 4 vers 10 tm 12
Toen zeide Mozes tot de Here; Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, nog sinds gij tot Uw knecht geproken hebt want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Here zeide tot hem; Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind? Nu dan ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet.
 
Dit is ook in deze tijd een veel gehoord excuus om ons met een gerust hart te kunnen verontschuldigen.
God geeft hierop een wel zeer raak antwoord.
Mozes over de brug ? Vergeet het maar.
 
Excuus 5
"Ik wil niet"
 
Lezen Exodus 4 vers 13
Maar hij (Mozes) zeide; Och Here, zend toch iemand anders.
 
En daarmee komt de aap uit de mouw. Dan wordt God enorm kwaad en uiteindelijk gaat Mozes toch.
 
Ik kom nog even terug op de woorden van Henk Binnendijk :
God's probleem is niet de zending, maar de zendeling.
God's probleem is niet de boodschap, maar de boodschapper.
God's probleem is niet het werk, maar de werker.
 
De levens van Mozes en Jona leren ons allemaal dezelfde les : God heeft een probleem !
De vraag die wij voor onszelf moeten beantwoorden is : Ben ik een deel van de oplossing of ben ik een deel van het probleem?
 
En : Welke excuses heb ik altijd aangevoerd om niet te doen wat de Heer van mij verlangt?
 
Ook wij hebben net als Mozes een gereedschapskist ontvangen : Wij hebben zijn Woord, De Heilige Geest en de belofte van zijn aanwezigheid. Hoe gaan we daarmee om ?
 
Verwachten we het antwoord van onszelf of van de Heer ?
 
EXCUUS
Ja maar de Heer spreekt nooit tegen mij zoals hij deed tegen Jona en Mozes.
Is dat zo? Misschien is inderdaad nog niet duidelijk geworden wat de Heer voor jou in petto heeft. De Heer gaat je dat duidelijk maken als je je daarvoor echt openstelt. Bij sommigen gaat inderdaad de schakelaar meteen om. Bij anderen duurt het even. Er is geen enkele reden om daar krampachtig over te doen God komt op Zijn tijd. Nooit te vroeg, nooit te laat.
 
Voorbeeldje : Ik heb na mijn bekering er zeven jaar over gedaan om echt tot levend geloof te komen.Bij mijn vrouw gebeurde dat van het een op het andere moment. Waarom? Geen idee ! Hij weet wat het beste voor ons is.
 
Het gaat er echter om : Ben ik beschikbaar ALS de Heer mij vraagt voor een bepaalde opdracht in Zijn Koninkrijk.
 
Zullen we Jesaja 55 vers 10+11 erop naslaan waar staat :
 
Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat mijn mond uit gaat, ook zijn; het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe ik het zend. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden;.
 
Derek Prince zegt hierover :
In dit beeld van regen en sneeuw zien we dat Gods Woord op verschillende manieren tot ons kan komen. Het kan komen als regen, of als sneeuw. Regen dringt onmiddelijk in de aarde, en bevochtigt het, en maakt het vrucht baar. Maar sneeuw ligt op het harde oppervlak van de aarde en doet eerst niets; het dringt er niet direct in. Eerst moet te temperatuur veranderen. De zonnewarmte moet doordringen om de sneeuw te smelten. Dan pas kan de aarde het ontvangen. Er wordt wel gezegd dat gesmolten sneeuw beter voor de aarde is dan gewone regen. Zo is het ook met Gods Woord. Soms komt het als regen en kunnen we het onmiddelijk in ons hart ontvangen. Soms lijkt het heel moeilijk door te dringen. Een goede raad : als Gods Woord tot u komt als sneeuw, verwerp het niet, Laat het op uw hart liggen en wacht tot de zon van Gods Liefde en Genade opkomt die de sneeuw zal doen smelten en uw hart zacht zal maken. Dan zal uw hart het kunnen ontvangen.
 
Het zal je in staat stellen om voor het eerst of opnieuw te zeggen :
 
Heer, hier ben ik
Gebruikt U mij zoals U dat wenst.
Dichtbij of ver weg
Ik wil me laten leiden door
Uw Liefde en gaan waar U wilt.
Amen.

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by