Religie & Mystiek

 

God als hovenier.

Kijk hem staan, zo groot en sterk, de boom des levens. Een boom die stormen heeft getrotseerd. Onder deze boom heeft menigeen kunnen schuilen. O ja, hij is wel eens door onweer geraakt, toch was hij sterk genoeg om dit te overleven. Het is een boom die hoog reikt naar de hemel, omdat het weet dat daar zijn kracht vandaan komt. Deze boom staat nog steeds kaarsrecht omdat hij diep geworteld is in een gezonde voedingsbodem, vlak bij een stroompje van levenswater. Zijn sterke stam vervoerd het levensvocht naar boven, naar het blad.

Het zonlicht valt door zijn bladeren, het is tijd om vrucht te vormen. Dankbaar voor de goede voeding brengt de boom vruchten van dankbaarheid voort. Soms vallen de bladeren en de vruchten van de boom, maar dat stelt ons in staat door de takken heen naar de hemel te kijken. De dode takken worden door de wind gebroken en vallen af. Straks komt er weer lente, een nieuwe tijd om opnieuw blad en vrucht te vormen totdat de dag komt dat de boom eeuwig vrucht zal dragen.

Wij zijn hoger dan de hoogste boom, want God stelde ons als koning over Zijn schepping aan.

Laten wij net als de boom groot en sterk zijn in geloof om de stormen van het leven te kunnen trotseren. Om ons geloof sterker te maken hebben wij goede voeding nodig, zorg ervoor dat je de voeding voor je geloof zoekt. Om onze blijdschap in het geloof te tonen brengen wij in ons werk vruchten van dankbaarheid, naastenliefde voort. Het verkeerde moeten we nalaten, dus snoeien in onze slechte gewoonten. God zelf zal het dode geloof snoeien, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe vruchten, nieuwe ranken van geloof. God zaait het geloof in de harten van vele mensen, maar brengen wij ook vruchten voort? Zijn wij wel dankbaar en laten we dit zien in ons leven? Laten wij eeuwig dankbaar zijn. God zal voor ons zorgen, dat doet Hij toch ook voor elke boom!

J.C. van Tongeren.

 

Gepubliceerd in deel 3 van Religie en Mystiek:

 


De bijbel versus het occulte

Tegenwoordig zijn veel mensen zoekende naar een diepere invulling van zijn of haar leven. Men raakt al snel geïnteresseerd in de New Age gedachte of erger nog, het occulte. Ook het paranormale krijgt steeds meer aandacht. Maar bedenk dat er een grijs gebied is tussen het paranormale en het occulte. En ook alle paranormale zaken kun je niet over één kam scheren. Als paranormaal begaafd persoon werk je samen met de geesteswereld waar zich negatieve en positieve entiteiten bevinden. Daarom is het van belang uit liefde te werken.

Als christen probeer ik duidelijkheid te krijgen in het vraagstuk rond het grijze gebied tussen occult en paranormaal door middel van de bijbel. De bijbel is tenslotte de leidraad voor een christelijk leven.

Paranormale gaven

Ik ben ervan overtuigd dat God enkelen van ons de gave van genezing heeft gegeven zoals we kunnen lezen in Korinthiërs en ook de gave van spreken uit de Geest. Zo kan de één dienstbaar zijn met ‘helende handen’ en de ander met een luisterend oor of een wijze raad vanuit een ‘helder weten’. We lezen hierover in de bijbel in 1 Korinthiërs 12 vers 8: "Want den één wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en den ander met kennis te spreken krachtens denzelfden Geest; den één geloof door denzelfden Geest en den ander gaven van genezingen door dien enen Geest; den een werking van krachten, den ander profetie; den een het onderscheiden van geesten, en den ander allerlei tongen, en weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil."Mattheus 10 vers 1: "En Hij (Jezus) riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen." 
Deze gave bleef niet beperkt tot de 12 discipelen maar ook de apostelen, volgelingen van Jezus, hadden de gave van genezing ontvangen van de Heilige Geest en velen met hen. Je kunt hier over lezen in handelingen 8 vers 4-25.

Het occulte

Hoe staat een christen tegenover het occulte, de astrologie, geesten oproepen en de Tarot bijvoorbeeld? Allereerst wil ik u laten zien hoe de bijbel spreekt over het occulte. Te beginnen in Deutronomium 18, vers 10 en volgende uit de Nederlandse Statenvertaling. Daar staat geschreven: "Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, (een guichelaar is een goochelaar of tovenaar) of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezweringen omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die doden vraagt."
We lezen hier al duidelijk dat God binnen zijn volk geen tovenaars duldt of mensen die geesten raadplegen om inzicht te krijgen in de toekomst. Aangaande de toekomst moeten wij vertrouwen hebben op God en niet op de sterrenhemel of de Tarot kaart. Aan jou de keus. De kaarten schudden of in gesprek met God gaan, via het gebed.

In een jongere versie van de bijbel staat het iets anders:

Deutronomium 18 vers 10 en volgende uit de Nieuwe vertaling 1953: "Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die den geest van een dode of een waarzeggenden geest ondervraagt of die de doden raadpleegt." Hier wordt de guichelaar (misschien wel ten onrechte) vertaald als wichelaar. Een andere opvallende wijziging in de jongste vertaling is dat daar nu staat: "uitlegger van voortekenen" in plaats van "of die op vogelgeschrei acht geeft". Zo zie je dat er tijdens de vertalingen ook boodschappen tussen wal en schip vallen. Maar de strekking blijft hetzelfde en dit is zeker niet de laatste waarschuwing. Lees je verder in de bijbel, dan kom je bij Leviticus 19 vers 26 waar staat: "... gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen." Verder in vers 31: "Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God." We lezen hier duidelijk dat God het contact met de doden niet toestaat, denk daarbij bijvoorbeeld aan ‘glaasje draaien’ of het ouija-bord. Ben je in het bezit van een bijbel, lees dan ook eens de verdere waarschuwingen in hoofdstuk 20 vers 6 en vers 27. Of in 2 koningen 21 vers 6 en 2 kronieken 33 vers 6.

Astrologie

In Jesaja 47:13 lezen we: "...laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal." De bijbel waarschuwt je ervoor dat astrologie je niet kan redden van hetgeen je overkomen zal. Waarom zou je de toekomst laten voorspellen door de sterren. Je kunt het meestal toch niet beïnvloeden en je leeft alleen maar benauwder over wat je zou kunnen overkomen. Ook de astroloog helpt je niet daadwerkelijk. Als niemand je kan beschermen dan is er onze God zoals we lezen in psalm 91 vers 11-12: "want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot." Er overkomt je niets, buiten de wil van God om. Dit wil overigens niet zeggen dat we God van alles de schuld kunnen geven, wanneer ons iets ergs overkomt. In alle negatieve dingen die we ervaren zit namelijk een belangrijke les voor ons. Wanneer wij ons afvragen "WAAROM...Waarom IK", duwt de Geest ons in de richting van God. Ons hele leven kan soms op de kop gezet worden om onze blik weer op God te richten. Alles in dit leven heeft zo een doel. Wanneer je ‘zoekende’ bent, zoek dan de weg die leidt naar God. Jezus Christus is deze weg, de waarheid en het leven. 

Voor een christen is het ook goed te bekijken hoe hij zijn geloofsleven kan verrijken met wat ons wordt aangereikt in deze nieuwe tijd. Denk daarbij aan meditatie of alternatieve geneeswijzen. Met in ons achterhoofd de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 19-21: "Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede."

Als laatste deze zegen uit Philippenzen 1 vers 9 voor u, beste lezer.

"En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt."

J.C. van Tongeren


Andere te raadplegen bijbelteksten:

toverkunst handelingen 19:19 handelingen 8:9-8:11 galaten 5:20
tovenaar hand 13:6-13:8 openbaringen 21:8 22:15
stenen marcus 12:10 13:2 lucas 19:44 lucas 21:5-6 mattheus 24:2 openbaringen 17:4 18:2 18:16 21:19
wierook exodus 30:34
waarzeggerij handelingen 16:16
amethist openbaringen 21:20 
stenen poorten exodus 28:19 39:12 borstschild
Saul raadpleegt doden 1 kronieken 10 vs 13-14
genezing door apostelen mattheus 10 vs 1
genezing door mensen door de HG handelingen 8 vs 4-25
geestenuitdrijving en boekverbranding door tovenaars hand 19 vs 13-20
bescherming door engelen psalm 91 vs 11-12
het beproeven van geesten 1 joh 4 vs 1-6
borstschild stenen exodus 28 vs 18-20
stenen jesaja 54 vs 12 , lucas 21 vs 5
opheffing van de handen 1 Tim 2:8
zilveren koord prediker 12:6
Saul te Endor,  geesten van doden bezweren.1 samuel 28
boze geesten efheze 6:12
geesten van doden raadplegen jes 8:19-20 lev 20:26,27
wierook als gedenkoffer leviticus 2 vs 2
edelstenen 1 kronieken 28 vs 8 
toekomst voorspellen waarzeggerij doden en geesten oproepen toverij 2 kronieken 33 vs 6
bar-jezus tovenaar handelingen 13 vs 6-12

In uitgave 2 gepubliceerd:

Wat is eigenlijk het christendom?

De naam zegt het eigenlijk al, Christus staat centraal. Christenen volgen het voorbeeld van Jezus leven op aarde. Jezus is onze Christus, dit betekent, Hij is onze verlosser. Het leven van Jezus is te vinden in de bijbel en het is een leidraad voor ons eigen leven als christenen. 

Hoe kun je nu in deze tijd, leven zoals Jezus dat ooit deed? 

Hij was in Zijn leven liefdevol tegenover alle mensen, begripvol en Jezus wees niemand af. Hij was als een goede vriend, een vriend die zelfs bereid is voor je te sterven. 

Maar wat betekent het dan dat Hij verlosser is? 

Stel; iemand heeft zich niet gehouden aan de wetten van onze autoriteiten. Hij staat nu terecht voor zijn schuld en de rechter staat op het punt hem levenslang te geven. Zijn advocaat houdt een pleidooi, niet over de onschuld van de man, maar over de spijt die de man heeft van zijn vergrijp. De advocaat weet de rechter te overtuigen, dat de schuldige werkelijk spijt heeft. De rechter wil hem wel weer op vrije voeten stellen, maar is echter niet bereid tot kwijtschelding van de schuld. De advocaat stelt voor om de som van de schuld op zich te nemen en in te lossen. De man wordt hierom vrijgesproken van schuld en krijgt de kans van zijn leven. Denk je maar eens in hoe dankbaar de man zijn leven weer zal oppakken. Hij zal niet meer dezelfde fouten maken. Hij zou elke dag weer dankbaar zijn voor zijn vrijheid. 

Zou niet iedereen zich zo'n advocaat wensen en hem eeuwig dankbaar zijn? Zou je deze advocaat niet in je vriendenkring willen hebben? 
Nu, Christus is onze advocaat voor God. Wanneer wij spijt hebben van onze onrechtmatigheden en dit Hem betuigen en Hem dagelijks vragen onze schuld te dragen, dan zal Hij voor ons pleiten bij God. Jezus Christus heeft onze schuld al op voorhand betaald toen Hij gekruisigd werd. Hij wil onze vriend zijn en onze eeuwige dank aanvaarden. 

Waarom dan toch die kerkgang?
We hebben een dag in de week gekregen om te rusten van het werk maar dat is niet het enige. Die dag is ook bestemd voor spirituele voeding door onder andere kerkgang en bijbelstudie.

Wat houdt kerkgang in?
De dominee of spreker vertelt aan de hand van de bijbel hoe je de wijze levenslessen kunt toepassen in het dagelijkse leven. Ook worden er liederen gezongen en wordt er gebeden tot God om Hem alle eer en dankbaarheid te tonen en te vragen om kracht, liefde en genade.

Waarom is er zoveel verscheidenheid binnen het christendom?
We kennen vele verschillende kerken: protestant, synodaal, hervormd, samen op weg kerken, gereformeerde en katholieke kerken. Ik stop hier maar met opsommen want het zijn er helaas veel te veel. De verscheidenheid ligt hem vaak in de verschillen in uitleg van de bijbel. Helaas soms ook door onenigheid tussen groepen mensen. Dit maakt het er voor de buitenstaander niet makkelijker op een keus te maken.

Maar moet jij je bij een kerk voegen om te kunnen geloven?
De vraag is eigenlijk, waarom niet? Je wordt door Christus zelf uitgenodigd.
Het gaat hier niet om een gebouw of instituut maar om een gemeenschap. Je voegt je bij een groep gelijkgestemden die je steunen en liefhebben. Waarmee je samen Christus dankbaar kunt zijn en samen kunt leren, dienen, danken en bidden. Een plaats waar je samen je geloof kunt belijden en versterken. Christus is aanwezig waar meerdere mensen zijn verenigd in Zijn naam. Wie wil verkeren in het gezelschap van Christus, komt naar zijn gemeente. Komt u ook?!


J. C. van Tongeren.

In deel 1 van Religie & Mystiek,  staan de onderstaande artikelen van mijn hand: 


Wie is uw gids?

Heel het leven is een leerschool, wordt wel eens gezegd. Je zoekt antwoorden op belangrijke vragen, zoals: waarom is er zoveel ellende? Ben ik op de goede weg? Wat zal er na dit leven zijn? Waarom overkomt juist mij dit? Het lijkt soms wel of er geen antwoorden zijn voor dergelijke vragen. Toch zijn die er wel. De antwoorden worden op velerlei manieren gezocht. De Eén zoekt bij zichzelf, de ander in een geloofsovertuiging of men vertrouwd op zijn eigen intuïtie.

Ook zijn er mensen die meditatie gebruiken om bij zichzelf de waarheid en de antwoorden te vinden. Hierbij kan zelfs de hulp van een gids of geest ingeroepen worden. Bij intense meditatie verschijnt deze gids, die je naar waarheid zal antwoorden op je vragen. Deze manier is echter niet voor iedereen weggelegd. Wie heeft er tegenwoordig nog tijd om te mediteren, rust te vinden en te bidden?

Toch heb je, om antwoorden en kennis te verkrijgen, al dan niet via meditatie, een leraar of gids nodig. Allerlei zaken die op je weg komen kunnen je leraar zijn. Dit kan de natuur zijn, een goed boek, een goede vriend of geest.

Er is echter Eén geest die boven alle gidsen en geesten uitstijgt. Hij wil je helpen en om Hem te vinden, hoef je niet ver te zoeken. Het enige wat je hoeft te doen, is je hart openstellen voor Hem en Hij zal jou gids zijn.

Misschien komt dit als een verrassing voor je, maar geloof me, op dit moment staat deze geest te kloppen aan de deur van jouw hart. We noemen hem de Heilige Geest.Hij is het, die in de harten van christenen werkt. Hij maakt deel uit van God en Christus.Hij wil je leiden via Christus naar God. Hij onderwijst christenen via de door Hem geïnspireerde geschriften, die je in de bijbel terugvindt. Hij kan je antwoorden geven op jouw levensvragen, als jij je laat onderwijzen. Onderwijs is luisteren naar Zijn woord, gebaseerd op de bijbel. Dit is niks anders dan luisteren naar onze gids, onze God. Vragen stellen we Hem in de vorm van een simpele meditatie, het gebed. Gewoon praten met God. Laat Hem de gids van je leven zijn en Hij zal je beschermen tegen ellende en het kwade. Nu en na dit leven. Hij wil je op de goede weg zetten. De goede weg is een smalle weg, welke je alleen kunt volgen, wanneer de Heilige Geest je aan de hand neemt, op weg naar God. Zodat we net als Christus een kind van God mogen zijn. God zelf heeft aan ons mensen de Heilige Geest gegeven.

J. C. van Tongeren.

 

Op sterven na dood

Kent u deze uitdrukking? Vast wel, en anders ligt de betekenis aardig voor de
hand. Misschien is deze uitdrukking op meerdere manieren uit te leggen. In ieder
geval wil ik graag een alternatieve uitleg aan u voorleggen.

Wat er met sterven bedoeld wordt weten we allemaal. De dood daarentegen
kan op meerdere manieren uitgelegd worden. Onder de levenden zijn volgens
mij veel mensen die geestelijk dood zijn, ook al zijn ze kerngezond.
Met geestelijk dood zijn bedoel ik een leven, zonder er over na te denken
waarom je leeft, voor wie je leeft, wat je taak is in dit leven, hoe je leeft en met
wie je leeft. Deze vragen zijn van levensbelang.

Waarom leven wij?

Waarom ben je op deze aarde? Onder andere om te leren en om God te leren
kennen. Wat je in ieder geval van God moet weten is dat Zijn eis aan ons
liefhebben is. Zijn belofte aan ons is Zijn liefde en zorg voor ons, nu en na dit
leven. Met nu' bedoel ik dat je op dit moment Zijn liefde en zorg kunt merken.
Hoe dan? Doordat je net het belangrijkste wat je van God moet weten gelezen
hebt. Het is niet het lot, maar God die je dit artikel doet lezen. Zijn Geest
bestuurt de mens om Hem en Zijn liefde te leren kennen.

Voor wie leef je?

Behalve voor jezelf, leef je ook voor je medemens. Je leeft om God en je
medemens lief te hebben. De liefde is hierin de sleutel. Wat betekent de liefde
nou werkelijk in het dagelijks leven? Je partner, als je die hebt, heb je natuurlijk
lief. Wanneer het om een vervelende collega of buurman gaat, wordt liefhebben
al lastiger. Toch zijn zij ook je medemens en hebben jouw onvoorwaardelijke
liefde nodig. Dat begint bij respect voor elkaar en een helpende hand waar deze
nodig is. Denk ook bijvoorbeeld aan de minder bedeelden in derde wereldlanden.
Zij hebben recht op jouw liefde en steun. 
Zelfs je vijanden moet je liefhebben. Hoe dan? Door ze te vergeven voor wat zij
je aandeden. En dat is maar goed ook, want je kunt niet prettig leven met haat
en nijd. En op die manier zorg je ook weer goed voor jezelf. Want vergeet niet,
alles wat je geeft zul je veelvoudig terug ontvangen. God wil ons ook vergeven
wat wij verkeerd deden. Wij zullen Hem daar dan om moeten vragen. 

Wat is je taak in dit leven?

Je taak in dit leven is je talenten ontwikkelen en in dienst stellen van de wereld.
Behalve liefdevol leven, heb je ook als taak deze liefde over te dragen naar
anderen. Dit klinkt misschien erg zwaar, maar het is eigenlijk heel simpel. Geef
het goede voorbeeld, wees dankbaar voor wat je hebt en praat eens met
anderen over wat echt belangrijk is in het leven.


Met wie leef je?

Als je niet met God leeft, leef je zonder Hem. Een tussenweg is er niet.
Elke dag opnieuw moet je kiezen om te leven met God. Dan zul je ook na dit
leven met Hem leven. Kies voor een rijk en liefdevol leven.

Ben jij op sterven na dood? LEEF!


Johan van Tongeren.

© Niets van deze artikelen mag zonder toestemming worden gekopieerd.

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by