Vleesgeworden God

 

“Ik geloof in één Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door Wie alles geschapen is.”
Deze plechtige maar moeilijke formulering drukt uit dat Jezus méér is dan een gewoon mens, ja uniek is, want goddelijk is van natuur.
“Voor alle tijden geboren uit de Vader “, betekent dat de Zoon bestond vóór dat de tijd een aanvang nam, vóór de schepping van het heelal dus. Van in alle eeuwigheid bestaat de Vader, de Zoon en de H. Geest, onuitsprekelijk mysterie der heilige Drievuldigheid. Onmogelijk om dit met ons verstand, dat zo klein is, te benaderen.
 
Bidden wij om de genade van het nederige geloof dat beseft dat het mysterie van de Zoon van God ons oneindig overstijgt. En moge de Heer ons behoeden voor de intellectuele hoogmoed die ons ertoe kan brengen hem de Godheid van Jezus te loochenen, omdat we ze niet kunnen begrijpen.
 
“Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader “.
Jezus is wel geboren uit de Maagd Maria, maar als tweede persoon der H. Drievuldigheid bestond Hij al vóór zijn ontvangenis in de schoot van Maria.
Jezus is dus niet “geschapen” zoals de andere schepselen, want dan zou Hij slechts een gewoon mens zijn. Nee, de Zoon van God heeft altijd bestaan, zoals de Vader en de H. Geest.
In het Johannesevangelie zegt Jezus tot de farizeeën: ”Vóór Abraham werd, ben Ik”.
Abraham nu leeft 1800 jaar voor Jezus, toch zegt Jezus dat Hij er al was voor Abrahams geboorte. Johannes zegt het aldus in z’n beroemde uitdrukking, die met Kerstmis gelezen wordt: “In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God...” en een beetje verder “... en het Woord is Vlees geworden en heeft onder ons gewoond.”
Johannes, de geliefde leerling van Jezus, erkent in zijn meester het eeuwige Woord van de Vader, dat altijd bestaan heeft, nog voor de tijd begon. Dit eeuwige Woord nu, de tweede persoon van de H. Drievuldigheid is vlees, mens geworden om ons te verlossen uit de zonde en haar gevolgen.
Jezus Christus is dus tenvolle God zoals de Vader en de H. Geest God zijn, “één in wezen met de Vader”. Vader, Zoon en H. Geest hebben dezelfde goddelijke natuur.
 
aanvulling: Johannes 20
27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. ’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. ’
 
Jezus zei dus niet tegen hem:‘Mijn Heer, mijn God?’ Ik ben niet God, je vergist je....Nee dat zei Hij niet!!

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by